Raty

Kto może ubiegać się o kredyt ratalny?

Osoba pełnoletnia posiadająca numer PESEL oraz pełną zdolność do czynności prawnych, która:

 • legitymuje się ważnym Dowodem Osobistym (obywatel Polski) lub kartą stałego pobytu i paszport (obcokrajowiec), oraz
 • wykazuje się stałymi i akceptowalnymi przez AIG Bank Polska SA dochodami, których wysokość potrafi udokumentować, oraz
 • ubiega się o kredyt na potrzeby osobiste – nie związane bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą.


KUPUJĄCY zobowiązany jest przedstawić osobie sporządzającej Umowę o kredyt wszystkie wymagane przez AIG Bank Polska informacje dotyczące źródeł i wysokości osiąganych dochodów. Na żądanie powyższe informacje powinny być dostarczone w formie pisemnej, w postaci oryginału, potwierdzonej kopii lub w innej formie akceptowanej przez AIG Bank Polska (wg poniższych przykładów). Dokumenty informujące o źródle i wysokości dochodów tracą ważność po upływie 30 dni od daty wystawienia z wyjątkiem Zaświadczenia o dochodach z gospodarki rolnej, którego ważność mija po upływie 60 dni.

Powtórny klient AIG Bank Polska.


Dokumenty do załączenia z umową:

 • Deklaracja o źródle i wysokości dochodów.


Umowa o pracę

Umowa o pracę na czas nieokreślony lub na czas określony trwająca minimum 3 miesiące i w przypadku okresu zamkniętego trwająca miesiąc dłużej niż termin spłaty ostatniej raty.


Dokumenty do załączenia z umową:

 • Zaświadczenie o dochodach z ostatnich 3 miesięcy.


Kontrakt menedżerski trwający minimum 6 miesięcy.


Dokumenty do załączenia z umową:

 • Zaświadczenie o dochodach z ostatnich 6 miesięcy.

Świadczenia emerytalno-rentowe

Dokumenty do załączenia z umową:

nazwa dokumentu

załącznik do umowy

Oryginał decyzji (w języku polskim lub tłumaczenie) o przyznaniu zasiłku, świadczenia lub jego waloryzacji, na której podana jest kwota i termin wypłaty świadczenia oraz wydruk "indywidualnej karty wypłat zasiłków" lub dowód wypłaty świadczenia przedemerytalnego nie starszego niż trzy miesiące. Oryginał lub kserokopia dokumentu.
Oryginał zaświadczenia z banku lub innego dokumentu potwierdzający wpływ na konto świadczenia za jeden z trzech ostatnich miesięcy, na którym musi być jednoznacznie określony zakład przekazujący świadczenie emerytalno-rentowe, kwota tego świadczenia oraz dane osobowe KUPUJĄCEGO. Oryginał dokumentu.
Oryginał aktualnego zaświadczenia z Zakładu Emerytalno/Rentowego o wysokości wypłacanego świadczenia. Oryginał dokumentu.
Oryginał PIT - 11 lub PIT - 40. Kserokopia dokumentu potwierdzona przez US.
Oryginał legitymacji emeryta-rencisty lub orzeczenia lekarskiego. Oryginał lub kserokopia dokumentu oraz pisemna deklaracja o dochodach Klienta.


Działalność gospodarcza

Dokumenty do załączenia z umową:

nazwa dokumentu do określenia dochodu

załącznik do umowy

Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o wysokości osiąganych dochodów w oryginale, ważne do 30 dni od daty wystawienia. Oryginał dokumentu.
Dodatkowo na dołączonym dokumencie odnotować informacje dotyczące:
 • pełnej nazwy i adresu siedziby firmy np. poprzez odciśnięcie pieczęci nagłówkowej firmy i/lub podanie telefonu do firmy i adresu faktycznie prowadzonej działalności
 • NIP oraz numeru rachunku bieżącego lub przynajmniej nazwy banku (oddziału).
 • datę rozpoczęcia działalności.
Dowody wpłat zaliczek na podatek dochodowy na oryginalnym druku, dokonywane na rachunek US za okres ostatnich trzech miesięcy z zachowaniem ciągłości wpłat. Kserokopia dokumentu oraz pisemna deklaracja o dochodach Klienta. Dodatkowo na dołączonym dokumencie odnotować informacje dotyczące:
 • pełnej nazwy i adresu siedziby firmy np. poprzez odciśnięcie pieczęci nagłówkowej firmy i/lub podanie telefonu do firmy i adresu faktycznie prowadzonej działalności
 • NIP oraz numeru rachunku bieżącego lub przynajmniej nazwy banku (oddziału).
 • datę rozpoczęcia działalności.
Dowody wpłaty składek na ubezpieczenie społeczne na oryginalnym druku, dokonywane na rachunek ZUS za okres ostatnich trzech miesięcy. Kserokopia dokumentu oraz pisemna deklaracja o dochodach Klienta. Dodatkowo na dołączonym dokumencie odnotować informacje dotyczące:
 • pełnej nazwy i adresu siedziby firmy np. poprzez odciśnięcie pieczęci nagłówkowej firmy i/lub podanie telefonu do firmy i adresu faktycznie prowadzonej działalności
 • NIP oraz numeru rachunku bieżącego lub przynajmniej nazwy banku (oddziału).
 • datę rozpoczęcia działalności.
 

 

Odwiedziło nas

OgółemOgółem128560

Raty

Produkty AGIP